• Bine ai venit!

COMUNA GRECI achizitioneaza ”Implementarea infrastructurii unui ecosistem cloud based pentru debirocratizarea proceselor instituției (front office – back office )- in cadrul UAT Comuna Greci”

Obiectul contractului îl constituie implementare infrastructura cloud based pentru debirocratizarea proceselor instituție (front office – back office) aferent proiectului ”Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Comuna Greci” cod SMIS 154744 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Prezenta documentație de atribuire conține cerințele, criteriile, regulile și informațiile necesare pentru a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicara procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică avand ca obiect”Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul UAT Comuna Greci”. Scopul achiziției vizează creșterea performanței administrației publice la nivelul UAT Greci și instituțiilor subordonate, în domeniul asigurării serviciilor sociale și medicale, prin implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative cu caracter general de tip front-office și back-office, respectiv eficientizarea fluxurilor de comunicare intra și interinstituționale. Achiziția se derulează în contextul implementării, Proiectului cu titlul “Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul ITI Tulcea - UAT Comuna Greci”, cod SMIS 154744, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, apelul POCA/972/2/1/Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SICAP. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire. Numărul de zile pană la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor: este de 18 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare în a 11- a zi înainte de data depunere a ofertelor.

Beneficiar: LOCALITATEA GRECI
Descriere: În cadrul proiectului se intenţionează implementarea unui sistem informatic integrat ce va fi utilizat pentru optimizarea procedurilor și fluxurilor de lucru în domeniul administrării serviciilor sociale și medicale, concret, fiind vizate următoarele rezultate: a) administrarea electronică a documentelor, pentru uz intern, întocmite și/sau primite, respectiv introducerea și utilizarea semnăturii electronice calificate, în scopul fluidizării, eficientizării, activităților administrative desfășurate în cadrul UAT ComunaGreci (servicii back-office / front office); b) implementarea de servicii destinate realizării de activități în mod colaborativ, respectiv facilitării transferului de date intra și interinstituțional. Sistemul informatic integrat ce se dorește a fi achiziționat va avea în componență următoarele: Modul/platformă de management și configurare identități digitale; Modul/platformă de management documente; Modul/platformă de semnare electronică; Modul/platformă de arhivare electronică; Modul/platformă de lucru colaborativ; Modul/platfomă de integrare cu aplicații externe destinate facilitării transferului de date intern și extern (intrainstituțional și interinstituțional). Derularea activitatii presupune modelarea de fluxuri de lucru incluse în sfera de cuprindere a proiectului conform capabilităților platformei de workflow și document management, în special în vederea executiei proceselor de lucru în mediul electronic cu ajutorul documentelor semnate electronic. Valoarea totala estimata conform respectarii Gidului de finanțare din Programul Operational Capacitate Administrativă este de 1.000.000,00 lei fara TVA. Detalii in Caietul de sarcini.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: ACONNECT SMART SOFTWARE Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 1000000.00 Lei

Data acordare: 2023-09-21 17:00:53